BETA
Erweiterte SucheSuchhistorie

Voor de nazi's geen Jood

hoe ruim 2500 Joden door ontduiking van de rassenvoorschriften aan de deportaties zijn ontkomen

Titel: Voor de nazi's geen Jood
Untertitel: hoe ruim 2500 Joden door ontduiking van de rassenvoorschriften aan de deportaties zijn ontkomen
Verfasser: Boomgaard, Petra van den, 1965-
Verantwortlichkeit: Petra van den Boomgaard
Erscheinungsdatum: 2019
Verlag/Hrsg.: Uitgeverij Verbum, Hilversum
Umfang: 671 SeitenIllustrationen
Zeitschrift/Reihe: Holocaust bibliotheek
Dokumenttyp: Monographie
Schlagworte: Calmeyer, Hans; Niederlande; Judenverfolgung; Melderegister; Rettung; Juden; Geschichte 1941-1945
ISBN: 9789493028043
Datenquelle: Benelux Katalog - ULB Münster ; Originalkatalog
Powered by: ULB Münster
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-5974545

Links:
Inhalt:
INHOUDS OP GAVE I N L E I D I N G 1 1 Spielberginterview Philip Vlessing: ontduiking van aanmeldingsverordening vo 6/41 in de praktijk 12 Archiefmateriaal over de zaak-Vlessing 19 Ontduiking van aanmeldingsverordening vo 6/41 in perspectief. 23 Ontduiking van de deportaties met behulp van rassenvoorschriften 30 1. Eerdere publicaties over de herzieningsprocedure 37 Overzicht van publicaties over de herzieningsprocedure 1946-2000 40 Overzicht van publicaties over de herzieningsprocedure na 2000 54 DEEL 1 G E A D M I N I S T R E E R D 7 3 2. De papieren mens 7 5 Jacob Lentz en de Rijksinspectie van de bevolkingsregisters. . .75 Bevolkingsboekhouding 78 Buitensporige toewijding 83 Persoonskaartsysteem 85 Persoonsidentificatie 88 3. De papieren mens in bezettingstijd 93 Persoonsadministratie tijdens de bezetting 93 Jubileum 97 Registratie van de Joden in Nederland 99 Aantallen en wijze van aanmelding 108 4. Joodse vluchtelingen 112 Opvang van vluchtelingen 112 Verblijfsregistratie van vreemdelingen en vluchtelingen 117 Beleid en registratie vanaf 1938 124 D E E L 2 G E Ï D E N T I F I C E E R D D O O R D E A A N M E L D I N G 131 5. Als Jood aangemeld 133 Aanmeldingsplicht 133 Mr. dr. L.E. Visser 135 Keuzevrijheid? 137 Gelimiteerd door de persoonskaart? 140 Wel of niet aanmelden? 144 Ontdekte niet-aanmelders 149 Wie waren de niet-aanmelders? 151 Verkeerd aangemeld 159 Bekend bij de administratie 162 Twijfel over de joodse aanmelding in 1941 167 Plechtige verklaring 168 Uitstel van de tewerkstelling 173 6. Als Jood geïdentificeerd 175 Rassenwetten in nazi-Duitsland 175 Juiste registratie in Nederland? 180 Administratieve verwerking 185 Den Haag 190 O v e r i g e g e m e e n t e n 1 9 4 Registratie van de gemengd gehuwden 198 Registratie als identificatiemethode voor deportatie 202 D E E L . 1 O N T V L U C H T I N G M E T B E H U L P V A N R A X S E N V O O R S O f 1 R I E T E N 2 1 3 7. Uitgesteld of uitgezonderd? 214 Onder het juk van de bezetter 214 Ontkenning van dc Joodse afkomst voor de deportaties 219 Herziening van een veilige status 220 Tijdelijkheid van het uitstel 228 Uitstel voor dc Portugese joden 233 8. Ontkenning van de Joodse afkomst 240 Ontduiking van verordening vo 6/41 240 Verschillende verzoekschriften 244 Het antropologisch verzoek 245 Genealogische verzoeken 255 Portugese genealogische claim 266 Religieuze claim 269 Overleving 282 Onzekerheid na indiening 285 D E E L 4 D E B E O O R D E L I N G 2 9 3 9. Afkomstvaststelling en twijfelgevallen in Duitsland . . . 295 Reichsstelle für Sippenforschung; Reichssippenamt (rsa).... 295 Twijfelgevallen 299 Gerechtelijke vaststelling met behulp van familierecht 308 10. Afkomstvaststellingen in Nederland 315 Centrale Dienst voor Sibbekunde 315 Samenwerking met de Entscheidungsstelle 321 Resultaat 325 11. Beoordeling van twijfelgevallen in Nederland 331 Entscheidungsstelle 332 Bewijslast 335 Uitkomst beslissingen 337 Afwijkende opstelling? 352 Een nauwgezette en onbuigzame beslissingspraktijk? 356 Bewijsmiddelen 362 Arrondissementsvonnis 362 Verklaring ontkenning Israëlitisch lidmaatschap 367 Antropologisch onderzoek 370 Notariële verklaringen 373 Nacontrole 377 Willekeur? 379 Parallelle toepassing buiten en binnen het beslissingskader . . 382 Toch een beroepsmogelijkheid? 384 De invloed van mr. L.M.I.L. van Taalingen-Dols 388 Externe invloed op de beslissingspraktijk 393 De dreiging van een herziening 397 Conclusie 400 D E E L 5 M E N S E N W E R K 405 12. De medewerkers van de Entscheidungsstelle. . . . 405 Gerhard Wander 406 Heinrich Miessen 411 Hans Weinert 416 De Nederlandse medewerkers van de Entscheidungsstelle . • . .419 Hans Calmeyer 432 Calmeyer, hoofd van de Entscheidungsstelle 445 De beslissingen van Calmeyer 457 Kritiek op Calmeyer 464 Een pleidooi voor Calmeyer 467 Andere activiteiten 471 Een gecompliceerd beeld 473 Conclusie 475 13. Verzoekers en hun hulpverleners 479 Welstand verzoekers 481 Afkomst verzoekers 484 Bijstand van verzoekers 486 Houding en financiële compensatie van de advocaten 501 Betrokkenheid mr. Martien Nijgh 509 Inzet mr. Jaap van Proosdij 513 Andere bij de herzieningsverzoeken betrokken advocaten . . .518 Frauduleuze praktijken 525 Wie huurde een advocaat in? 532 Verzoekschrift zonder advocaat 534 Hulp van anderen 539 Drs. C.H. Teutscher 541 Hulp geweigerd 545 Bewijsmiddelen voor het verzoekschrift 546 Notarissen en antropologen 546 Antropologisch bewijs 557 De invulling van het rapport 564 Overige antropologen 567 Overleving 569 Bewijs met hulp van gerechtshoven en kerkelijke instanties . . 569 Verklaring Israëlitisch kerkgenootschap 575 Duitse Israëlieten 582 Hulp van christelijke kerken 583 Conclusie 588 C O N C L U S I E & S A M E N V A T T I N G 591 Overleving 591 Houding Nederlandse ambtenarij 599 Beslissingen van de ambtelijke Duitse bezetter (Entscheidungsstelle) 602 Oordeel over Calmeyer 609 Verzoekers en hun hulpverleners 614 B I B L I O G R A F I E 6 2 5 P E R S O N E N R E G I S T E R 639 S U M M A R Y 6 5 5 D A N K W O O R D 6 6 9