BETA
Erweiterte SucheSuchhistorie

Land van kleine gebaren

een politieke geschiedenis van Nederland 1780 - 2012

Titel: Land van kleine gebaren
Untertitel: een politieke geschiedenis van Nederland 1780 - 2012
Verantwortlichkeit: Remieg Aerts ...
Weitere Beteiligte: Aerts, Remieg, 1957-
Erscheinungsdatum: 2013
Verlag/Hrsg.: Boom, Amsterdam
Umfang: 439 S.Ill.
Dokumenttyp: Monographie
Ausgabe: 8., herz. dr.
Schlagworte: Niederlande; Politik; Geschichte 1780-2012
ISBN: 9789461055231
Datenquelle: Benelux Katalog - ULB Münster ; Originalkatalog
Powered by: ULB Münster
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-5028881

Links:
Inhalt:
Titel: Land van kleine gebaren Autor: Aerts, Remieg Jahr: 2013 INHOUD WOORD VOORAF 9 REMIEG AERTS: EEN STAAT IN VERBOUWING. VAN REPUBLIEK NAAR CONSTITUTIONEEL KONINKRIJK, 178O - 1848 1. Inleiding 15 2 De Republiek in 1780 18 3 Politiek publiek: patriotten en prinsgezinden 3O 4 Restauratie 39 5 De Bataafse Republiek 43 6 Het einde van de publieke politiek 51 7 Het Koninkrijk Holland 5 6 8 De Franse tijd: een vreemde geschiedenis? 61 9 Het Koninkrijk der Nederlanden 71 10 Vader, gezin en huiselijke zaken 80 11 Het experiment van het Verenigd Koninkrijk 84 12 Het verdeelde koninkrijk 88 13 Klein maar rechtvaardig 96 14 Onbestemde jaren 103 HENK TE VELDE: VAN GRONDWET TOT GRONDWET. OEFENEN MET PARLEMENT, PARTIJ EN SCHAALVERGROTING, 1848 - 1917 1 Inleiding: 1780-1870 III 2 De grondwet van 1848 en de Aprilbeweging van 1853 112 3 De kleine schaal van de standensamenleving 120 4 Conservatief tegenover liberaal in de jaren 1860 129 5 Linkse liberalen en confessionelen 133 6 Mobiliteit en schaalvergroting 141 7 Culturele vernieuwing 151 8 Natuur en de paradox van Mauve 156 9 Nationalisme 159 10 Wederzijdse doordringing van staat en maatschappij: kiesrecht 166 11 Wederzijdse doordringing van staat en maatschappij: sociale wetgeving 171 12 Vrouwenbeweging 179 13 Ethische en buitenlandse politiek 184 14 1913 en 1917 188 15 1848-1917 191 PIET DE ROOY: EEN ZOEKENDE TIJD. DE ONGEMAKKELIJKE DEMOCRATIE, 1913 - 1949 1 Inleiding: moderne tijden 197 2 Pacificatie 201 3 Mannen van zaken 206 4 De onzekere democratie 209 5 Verzuiling 215 6 Ordening 220 7 De drie biggetjes 224 8 Schipper naast God 227 9 Een moeilijk te doorgronden man 237 10 Scheidslijnen 244 11 Oorlog: eendracht of eenheid 250 12 De oceaan des doods 263 13 Hooggespannen verwachtingen 269 14 Een valse start 280 HERMAN DE LIAGRE BÖHL: CONSENSUS EN POLARISATIE. DE KWALITEIT VAN DE DEMOCRATIE, 1945 - 2000 1 Naoorlogse vernieuwingen 285 2 Afscheid van de neutraliteit 289 3 Pacificatie en verzuiling 294 4 De nederlaag van het ordeningsstreven 298 5 De geleide loonpolitiek 300 6 Het afbrokkelen van de bolwerken 303 7 Het verval van de overlegeconomie 308 8 Welvaart, verzorgingsstaat en ontzuiling 309 9 Het streven naar een participatiedemocratie 314 10 Polarisatie volgens hetWestminster-model 321 11 De jaren zestig 326 12 Na de oliecrisis 328 13 Hervonden overeenstemming 329 14 De bondgenoot van Amerika 332 15 De overlegeconomie in de jaren negentig 336 16 De lange adem van het participatieconcept 342 17 Paarsen de nieuwe consensuscultuur 344 18 Epiloog: een klein land in een grote wereld 346 PIET DE ROOY: IN DE WAR NIEUWE INSTABILITEIT, 2000 - 2012 1 De millenniumomslag 353 2 Het verval 357 3 Ongenoegen 360 4 Puinhopen 363 5 Instabiliteit 365 6 Democratie 367 NOTEN 369 LIJST VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR 406 PERSONENREGISTER 431