Reliëf in tijd en ruimte : interdisciplinair onderzoek naar bewoning en landschap van Oost-Nederland tussen vroege prehistorie en middeleeuwen

Author: Beek, Roy van
Document Types:Book
Media Types:Monographie
Publication Date:2009
Subjects:Niederlande (Ost) ; Siedlung ; Landschaft ; Geschichte Anfänge-1200
Language:Dutch
Notes:Zsfassung in engl. Sprache
ISBN:9789085854609
Extent:XII, 641 S.Ill., graph. Darst., Kt.
Permalink:https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-4508456
Collection:ULB Katalog; Original Catalogue
Powered By:ULB Münster
Link(s):http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage/2010/05/06/file_1/3771201.pdf
Table of Contents:
  • Titel: Reliëf in tijd en ruimte Autor: Beek, Roy van Jahr: 2009 INHOUD SOPGAVE VOORWOORD..................................................................................................................................................................................................................................................................................I DEEL A INLEIDING, O N D E H Z O E K S G E S C H I E D E N I S EN KENNISSTAND I INLEIDING......................................................................................................................................................................................................................................................................7 1.1 Projectkader...........................................................................................................................................................................................................................................................7 1.2 Het eilandenrijk van Oost-Nederland..................................................................................................................................................................................9 1.3 Hoofdvraagstelling......................................................................................................................................................................................................................................11 1.4 Subvraagstellingea.......................................................................................................................................................................................................................................12 1.5 Onderzoeksmethodiek..........................................................................................................................................................................................................................14 1.6 Onderzoeksgebied......................................................................................................................................................................................................................................16 GESCHIEDENIS VAN DE ARCHEOLOGIEBEOEFENING.................................................................................................................19 2.1 Inleiding.................................................................................................................................................................................................................................................................19 2.2 Een hobby voor de elite (de fase tot 1830)..................................................................................................................................................................20 2.3 De oudheidkundige interesse krijgt vorm (1830-1870)................................................................................................................................22 2.3.1 Provinciale almanakken, verenigingen en genootschappen.................................................................................................22 2.3.2 Archeologisch onderzoek en toevalsvondsten.....................................................................................................................................24 2.4 Twente in de schijnwerpers in een periode van ambiguïteit (1870-1940)..............................................................................26 2.4.1 Het Provinciaal Geschiedkundig Overijsselsch Museum in Zwolle.........................................................................26 2.4.2 De Oudheidkamer Twente en het Rijksmuseum Twenthe..................................................................................................27 2.4.3 Overige musea en oudheidkamers...................................................................................................................................................................29 2.4.4 Het RMO en het BAI in Oost-Nederland..........................................................................................................................................29 2.4.5 Jan Butter: de eerste Sallandse amateur-archeoloog...................................................................................................................31 2.5 Veranderingen in structuur en onderzoeksfocus (1940-1965)................................................................................................................33 2.6 De Achterhoek naar voren? (1965-1997)........................................................................................................................................................................36 2.6.1 De gecentraliseerde structuur van de Rijksdienst...........................................................................................................................36 2.6.2 Professioneel archeologisch onderzoek.......................................................................................................................................................37 2.6.3 Amateur-archeologie.........................................................................................................................................................................................................40 2.7 De IJsselstreek naar voren? (1997-heden)........................................................................................................................................................................41 2.7.1 Gemeentelijk archeologen..........................................................................................................................................................................................41 2.7.2 Gevolgen van de Malta-wetgeving..................................................................................................................................................................43 3 KENNISSTAND VAN DE B E W O N I N G S G E S C H I E D E N I S OP BASIS VAN ARCHEOLOGISCHE BRONNEN.....................................................................................................................................................................................................45 3.1 Inleiding.................................................................................................................................................................................................................................................................45 3.2 Laat-paleolithicum en mesolithicum....................................................................................................................................................................................46 3.2.1 Cultuurgroepen en tradities......................................................................................................................................................................................46 3.2.2 Nederzettingen en nederzettingssysteem..................................................................................................................................................48 3.2.3 Graven................................................................................................................................................................................................................................................51 3.2.4 Materiële cultuur...................................................................................................................................................................................................................52 3.2.4.1 Geröllkeulen en Spitzhauen......................................................................................................................................................................52 3.2.4.2 Artefacten van been en gewei.........................................................................................................................................................53 3.3 Vroeg- en midden-neolithicum.................................................................................................................................................................................................55 3.3.1 Cultuurgroepen........................................................................................................................................................................................................................55 3.3.2 Nederzettingen en nederzettingssysteem..................................................................................................................................................57 3.3.3 Graven...............................................................................................................................................................................................................................................57 3.3.4 Bruggen, veenwegen en andere houten constructies..................................................................................................................59 3.3.5 Materiële cultuur.................................................................................................................................................................................................................6o 3.3.5.1 Aardewerk...............................................................................................................................................................................................................6o 3.3.5.2 Bijlen..............................................................................................................................................................................................................................62 3.3.5.3 Andere stenen en vuurstenen artefacten..............................................................................................................................63 3.4 Laat-neolithicum en vroege bronstijd.................................................................................................................................................................................63 3.4.1 Cultuurgroepen.......................................................................................................................................................................................................................63 3.4.2 Nederzettingen en nederzettingssysteem...................................................................................................................................................64 3.4.3 Graven...............................................................................................................................................................................................................................................65 3.4.4 Materiële cultuur..................................................................................................................................................................................................................67 3.5 Midden-bronstijd tot en met vroege ijzertijd............................................................................................................................................................67 3.5.1 Cultuurgroepen.......................................................................................................................................................................................................................67 3.5.2 Nederzettingen en nederzettingssysteem...................................................................................................................................................69 3.5.3 Graven................................................................................................................................................................................................................................................72 3.5.4 Celtic Fields.....................................................................................................................................................................................................................................73 3.5.5 Materiële cultuur...................................................................................................................................................................................................................75 3.5.5.1 Aardewerk................................................................................................................................................................................................................75 3.5.5.2 Bronzen en depotvondstea.................................................................................................................................................................76 3.6 Midden-ijzertijd tot en met vroeg-Romeinse tijd..............................................................................................................................................77 3.6.1 Cultuurgroepen........................................................................................................................................................................................................................77 3.6.2 Nederzettingen en nederzettingssysteem..................................................................................................................................................78 3.6.3 Graven................................................................................................................................................................................................................................................81 3.6.4 Materiële cultuur...................................................................................................................................................................................................................81 3.6.4.1 Aardewerk................................................................................................................................................................................................................81 3.6.4.2 Metalen en depotvondstea..................................................................................................................................................................82 3.7 Midden- en laat-Romeinse tijd.................................................................................................................................................................................................83 3.7.1 Cultuurgroepen........................................................................................................................................................................................................................83 3.7.2 Nederzettingen en nederzettingssysteem..................................................................................................................................................84 3.7.3 Graven...............................................................................................................................................................................................................................................87 3.7.4 Materiële cultuur..................................................................................................................................................................................................................87 3.7.4.1 Aardewerk...............................................................................................................................................................................................................87 3.7.4.2 Metalen en depotvondstea..................................................................................................................................................................88 3.8 Middeleeuwea................................................................................................................................................................................................................................................89 3.8.1 Cultuurgroepea.......................................................................................................................................................................................................................89 3.8.2 Rurale nederzettingen en nederzettingssysteem..............................................................................................................................90 3.8.3 Gravea................................................................................................................................................................................................................................................ni 3.8.4 Frankisering en kerstening...................................................................................................................................................................................05 3.8.5 Dorpsontwikkeling..................................................................................................................................................................................................... 07 3.8.6 Verdedigingswerken en adellijke huizen.................................................................................................................... 07 3.8.7 Materiële cultuur..................................................................................................................................................................... g? 3.8.7.1 Aardewerk......................................................................................................................................................... 99 VI 4 DE RELATIE TUSSEN MENS EN LANDSCHAP: KENNISSTAND, CONCEPTEN EN MODE LLE N....................................................................................................................................................................................................................................................................101 4.1 Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................101 4.2 Zandeilandenrijk Oost-Nederland......................................................................................................................................................................................ioi 4.2.1 Fysische geografie...............................................................................................................................................................................................................ioi 4.2.2 Veenuitbreiding en vegetatie-ontwikkeling.........................................................................................................................................104 4.3 Landschapsstructuur en archeologie....................................................................................................................................................................................109 4.3.1 Een fysisch-determinerend landschap?......................................................................................................................................................109 4.3.2 Mens en landschap in de vroege prehistorie.......................................................................................................................................112 4.3.3 Expansie en contractie..................................................................................................................................................................................................116 4.3.4 Vroeg-middeleeuwse kerngewesten.............................................................................................................................................................120 4.4 Historisch-geografisch onderzoek........................................................................................................................................................................................123 DEEL B FYSISCHE GEOGRAFIE EN GEBIEDSGERICHTE STUDIES 5 INLEIDING OP FYSISCH-GE OGRAFISCH ONDERZOEK EN GEBIEDSGERICHTE STUDIES.............................................................................................................................................................................................................................................................................129 5.1 Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................129 5.2 Fysisch-geografisch onderzoek.................................................................................................................................................................................................129 5.3 Gebiedsgerichte studies......................................................................................................................................................................................................................130 5.3.1 De waarde van microregionaal onderzoek...........................................................................................................................................130 5.3.2 De selectie van detailgebieden.........................................................................................................................................................................130 5.3.3 Grootte van de detailgebieden...........................................................................................................................................................................132 5.3.4 Onderzoeksmethodiek en bronnea..............................................................................................................................................................133 6 DE FYSISCHE GEOGRAFIE VAN OOST-NEDERLAND....................................................................................................................135 6.1 Inleiding...............................................................................................................................................................................................................................................................135 6.2 Methodiek en kaartweergave.......................................................................................................................................................................................................135 6.3 Geologische processen en landschapsopbouw.........................................................................................................................................................137 6.3.1 De periode voor de landijsbedekking in het Saalien................................................................................................................137 6.3.2 Landijsbedekking in het laat-Saalien...........................................................................................................................................................137 6.3.3 Laat-Pleistocene rivieren...........................................................................................................................................................................................140 6.3.4 Sneeuwsmeltwater, permafrost en dekzand.........................................................................................................................................141 6.3.5 Holocene rivieren en beken.................................................................................................................................................................................144 6.3.6 Veen...................................................................................................................................................................................................................................................147 6.4 Fysisch-geografische hoofdlandschappea.....................................................................................................................................................................148 6.4.1 Een nieuwe landschapsindeling.........................................................................................................................................................................148 6.4.2 Plateau- en terrassenlandschap............................................................................................................................................................................149 6.4.3 Stuwwallandschappen...................................................................................................................................................................................................149 6.4.4 Dekzandlandschappen...................................................................................................................................................................................................150 6.4.5 Rivierenlandschappen...................................................................................................................................................................................................151 VII DE BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN ZUIDWEST-SALLAND..........................................................................................153 7.1 Inleiding...............................................................................................................................................................................................................................................................x53 7.2 Landschappelijk kader.........................................................................................................................................................................................................................r53 7.3 Onderzoeksgeschiedenis....................................................................................................................................................................................................................r57 7.4 Laat-paleolithicum en mesolithicum..................................................................................................................................................................................158 7.5 Neolithicum en vroege bronstijd..........................................................................................................................................................................................l6j 7.6 Midden-bronstijd.....................................................................................................................................................................................................................................166 7.7 Late bronstijd.................................................................................................................................................................................................................................................J7i 7.8 Vroege ijzertijd............................................................................................................................................................................................................................................J76 7.9 Midden-ijzertijd tot en met vroeg-Romeinse tijd...........................................................................................................................................181 7.10 Midden- en laat-Romeinse tijd..............................................................................................................................................................................................184 7.11 Middeleeuwen.............................................................................................................................................................................................................................................190 7.11.1 Archeologie...............................................................................................................................................................................................................................190 7.11.1.1 Vroege middeleeuwen.....................................................................................................................................................................190 7.11.1.2 Late middeleeuwen.............................................................................................................................................................................194 7.11.2 Historische geografie.....................................................................................................................................................................................................196 8 DE BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN DE NOORDWESTELIJKE ACHTERHOEK...........................203 8.1 Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................203 8.2 Landschappelijk kader........................................................................................................................................................................................................................203 8.3 Onderzoeksgeschiedenis.................................................................................................................................................................................................................206 8.4 Laat-paleolithicum en mesolithicum................................................................................................................................................................................208 8.5 Neolithicum en vroege bronstijd..........................................................................................................................................................................................214 8.6 Midden-bronstijd.....................................................................................................................................................................................................................................221 8.7 Late bronstijd en vroege ijzertijd..........................................................................................................................................................................................224 8.8 Midden-ijzertijd tot en met vroeg-Romeinse tijd...........................................................................................................................................229 8.9 Midden- en laat-Romeinse tijd.............................................................................................................................................................................................232 8.10 Vroege middeleeuwen.......................................................................................................................................................................................................................237 8.11 Late middeleeuwen................................................................................................................................................................................................................................241 8.11.1 Rurale nederzettingen.................................................................................................................................................................................................241 8.11.2 Adellijke huizen..................................................................................................................................................................................................................244 9 DE BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN DE NOORDOOSTELIJKE ACHTERHOEK...........................247 9.1 Inleiding.......................................................................................................................................................................................................................... 24.7 9.2 Landschappelijk kader........................................................................................................................................................................................ 2.8 9.3 Onderzoeksgeschiedenis........................................................................................................................................................... ,.0 9.4 Laat-paleolithicum en mesolithicum............................................................................................................... 2_2 9.5 Neolithicum en vroege bronstijd................................................................................................................. 9.5.1 Nederzettingspatroon en grafbestel................................... ..............................................................................................................25 5 9.5.2 Vindplaatsen van deTrechterbekercultuur............................................................. 2s 9.6 Midden-bronstijd................................................................................................................. 9.7 Late bronstijd en vroege ijzertijd........................................................................... .............................................................................................................203 ..............................................................................................................................................269 9.8 Midden-ijzertijd tot en met Romeinse tijd... VIII 9.9 Middeleeuwen.............................................................................................................................................................................................................................................273 9.9.1 Archeologie...............................................................................................................................................................................................................................273 9.9.1.1 Vroege middeleeuwen...........................................................................................................................................................................273 9.9.1.2 Late middeleeuwen....................................................................................................................................................................................274 9.9.2 Historische geografie......................................................................................................................................................................................................281 10 DE BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN ZUIDWEST-TWENTE............................................................................................287 10.1 Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................287 10.2 Landschappelijk kader.........................................................................................................................................................................................................................287 10.3 Onderzoeksgeschiedenis...................................................................................................................................................................................................................290 10.4 Laat-paleolithicum...................................................................................................................................................................................................................................293 10.5 Mesolithicum................................................................................................................................................................................................................................................297 10.6 Vroeg- en midden-neolithicum.............................................................................................................................................................................................302 10.6.1 Nederzettingen en losse vondstea...............................................................................................................................................................302 10.6.2 Vindplaatsen van de Trechterbekercultuur............................................................................................................................................306 10.7 Laat-prehistorische begravingslandschappen.............................................................................................................................................................307 10.7.1 Grafheuvelgroepea...........................................................................................................................................................................................................307 10.7.2 Urnenvelden en hergebruik van het oude grafheuvellandschap.................................................................................314 10.8 Laat-prehistorische rituele landschappen.....................................................................................................................................................................320 10.8.1 Het Enterveen en Elsenerbroek.......................................................................................................................................................................320 10.8.2 Andere veenvondsten....................................................................................................................................................................................................323 10.8.3 Bronzen artefacten uit andere contexten..............................................................................................................................................327 10.9 Laat-prehistorische bewoningslandschappen............................................................................................................................................................327 10.9.1 Laat-neolithicum ea vroege bronstijd.......................................................................................................................................................327 10.9.2 Midden-bronstijd tot en met vroege ijzertijd...................................................................................................................................331 10.9.3 Midden-ijzertijd tot en met vroeg-Romeinse tijd.....................................................................................................................332 10.10 Midden- en laat-Romeinse tijd..............................................................................................................................................................................................336 10.11 Vroege middeleeuwen.......................................................................................................................................................................................................................341 10.12 Late middeleeuwea................................................................................................................................................................................................................................344 10.12.1 Rurale nederzettingea.................................................................................................................................................................................................344 10.12.2 De stadsontwikkeling van Goor........................................................................................................................................................................347 10.12.3 Borgmannen en adellijke huizen.....................................................................................................................................................................348 DEEL C THEMATISCHE STUDIES II INLEIDING OP THEMATISCHE STUDIES.............................................................................................................................................................353 11.1 Inleiding...............................................................................................................................................................................................................................................................353 11.2 Bewoningsdynamiek.............................................................................................................................................................................................................................354 11.3 Landschapsdynamiek.............................................................................................................................................................................................................................355 11.4 Rituele landschappen, depotvondsten en cultusplaatsen............................................................................................................................355 IX 12 BEWONINGSDYNAMIEK OP SUPHAREGIONALE SCHAAL......................................................................................................357 12.1 Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................357 12.2 De bewoning van Oost-Nederland....................................................................................................................................................................................358 12.2.1 Landschap en bewoningsdynamiek...............................................................................................................................................................358 12.2.1.1 Jagers-verzamelaars...............................................................................................................................................................................302 12.2.1.2 Primitieve landbouwers..................................................................................................................................................................368 12.2.1.3 Gevorderde landbouwers..............................................................................................................................................................377 12.2.1.4 Protohistorie en vroege historie...........................................................................................................................................381 12.3 Bewoningsdynamiek per hoofdlandschap....................................................................................................................................................................394 12.3.1 Inleiding........................................................................................................................................................................................................................................394 12.3.2 Plateau- en terrassenlandschap............................................................................................................................................................................395 12.3.3 Stuwwallandschappen...................................................................................................................................................................................................395 12.3.4 Dekzandlandschappea..................................................................................................................................................................................................397 12.3.5 Rivierenlandschappea..................................................................................................................................................................................................399 12.4 Oost-Nederland als grensgebied............................................................................................................................................................................................400 13 BEWONINGSDYNAMIEK OP MICROREGIONALE SCHAAL....................................................................................................405 13.1 Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................405 13.2 Laat-paleolithicum tot vroeg-neolithicum..................................................................................................................................................................406 13.3 Midden-neolithicum tot midden-bronstijd A........................................................................................................................................................410 13.4 Midden-bronstijd B tot en met vroege ijzertijd..................................................................................................................................................417 13.5 Midden-ijzertijd tot en met vroeg-Romeinse tijd...........................................................................................................................................428 13.6 Midden- en laat-Romeinse tijd..............................................................................................................................................................................................440 13.7 Middeleeuwen.............................................................................................................................................................................................................................................446 13.7.1 Bewoningsdynamiek vanuit archeologisch perspectief..........................................................................................................446 13.7.2 Huisplattegronden en historische ervea.................................................................................................................................................458 13.7.3 Erven testenin Zuidwest-Salland...............................................................................................................................................................462 14 LANDSCHAPSDYNAMIEK.....................................................................................................................................................................................................................469 14.1 Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................469 14.2 Veen.........................................................................................................................................................................................................................................................................470 14.2.1 Veeauitbreiding....................................................................................................................................................................................................................470 14.2.2 Ontginning...............................................................................................................................................................................................................................476 14.3 Vegetatie...............................................................................................................................................................................................................................................................477 14.3.1 Bewoning en vegetatie.................................................................................................................................................................................................477 14.3.2 Oorspronkelijke bosvegetatie................................................................................................................................................................................4.78 14.3.3 Onderzoek van waterputten en waterkuilen....................................................................................................................................470 14.3.4 Van Atlantisch woud naar parklandschap................................................................................................................................................483 14.3.5 Achterhoekse wildernissen: Steenrewalt, Synwede en Berlewalde...........................................................................490 14.4 Zand en water.......................................................................................................................................................................................................................... .?, 14.4.1 Erosie en sedimentatie............................................................. .n, .............................................................................................................................493 14.4.2 Stuifzand.................................................................. ,?? ........................................................................................................................................499 14.4.3 Ontginning............................................................................................................................................................................................. ?? X 14.4.3.1 Essen en plaggendekken.................................................................................................................................................................503 14.4.3.2 Jongere ontginningen en transformatiefases...........................................................................................................507 15 RITUELE LANDSCHAPPEN, DEPOTVONDSTEN EN CULTUSPLAATSEN.......................................................509 15.1 Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................509 15.2 Rituele landschappen...........................................................................................................................................................................................................................510 15.2.1 Inleiding........................................................................................................................................................................................................................................510 15.2.2 Venen................................................................................................................................................................................................................................................511 15.2.2.1 Inleiding...........................................................................................................................................................................................................511 15.2.2.2 Elsenerbroek, Enterveen en Middelveen...................................................................................................................512 15.2.2.3 Andere veenvondstea........................................................................................................................................................................513 15.2.3 Rivieren, beekdalen en laagtes............................................................................................................................................................................517 15.2.3.1 Inleiding...........................................................................................................................................................................................................517 15.2.3.2 Steentijd............................................................................................................................................................................................................517 15.2.3.3 Bronstijd en ijzertijd..........................................................................................................................................................................519 15.2.3.4 Romeinse tijd...........................................................................................................................................................................................522 15.2.3.5 Middeleeuwen..........................................................................................................................................................................................523 15.2.4 Droge context.....................................................................................................................................................................................................................524 15.3 Cultusplaatsea..............................................................................................................................................................................................................................................527 15.3.1 Inleiding.......................................................................................................................................................................................................................................527 15.3.2 Toponymische aanwijzingen: het wïh-heiligdom van Wijhe..........................................................................................529 15.3.3 Enclosures?..................................................................................................................................................................................................................................531 15.3.4 Herxen: een cultusplaats in een dynamisch rivierlandschap.............................................................................................532 15.3.4.1 Onderzoeksgeschiedenis en landschap..........................................................................................................................532 15.3.4.2 Het vondstcomplex.............................................................................................................................................................................532 15.3.5 Een cultusplaats op de Leestense Enk bij Zutphen...................................................................................................................538 15.3.5.1 Onderzoeksgeschiedenis en landschap...........................................................................................................................538 15.3.5.2 Het vondstcomplex.............................................................................................................................................................................539 15.3.5.3 Interpretatie...................................................................................................................................................................................................541 15.4 Rituelen in nederzettingen..........................................................................................................................................................................................................543 15.4.1 Inleiding.......................................................................................................................................................................................................................................543 15.4.2 Laat-neolithicum en bronstijd............................................................................................................................................................................543 15.4.3 Ijzertijd..........................................................................................................................................................................................................................................545 15.4.4 Romeinse tijd........................................................................................................................................................................................................................547 15.4.5 Middeleeuwen......................................................................................................................................................................................................................549 15.5 Christianisering...........................................................................................................................................................................................................................................551 conclusies.............................................................................................................................................................................................................................................................................557 literatuur.............................................................................................................................................................................................................................................................................573 samenvatting.................................................................................................................................................................................................................................................................629 SUMMARY.......................................................................................................................................................................................................................................................................................635 SPONSOR S.....................................................................................................................................................................................................................................................................................64I XI KA ARTBIJLAGEN (APARTE MAP) Bijlage 1 Fysisch-geografische kaart van Oost-Nederland Bijlage 2 Fysisch-geografische kaart van Zuidwest-Salland Bijlage 3 Fysisch-geografische kaart van de noordwestelijke Achterhoek Bijlage 4 Fysisch-geografische kaart van de noordoostelijke Achterhoek Bijlage 5 Fysisch-geografische kaart van Zuidwest-Twente