BETA
Erweiterte SucheSuchhistorie

"Dese bekommerlijke tijden"

armenzorg, armen en armoede in de stad Groningen 1594 - 1795

Titel: "Dese bekommerlijke tijden"
Untertitel: armenzorg, armen en armoede in de stad Groningen 1594 - 1795
Verfasser: Buursma, Albert
Verantwortlichkeit: Albert Buursma
Erscheinungsdatum: 2009
Verlag/Hrsg.: Van Gorcum, Assen
Umfang: 561 S.Ill., graph. Darst., Kt.
Zeitschrift/Reihe: Groninger historische reeks ; 37
Dokumenttyp: Monographie
Schlagworte: Groningen; Fürsorge; Armut; Geschichte 1594-1795
ISBN: 9789023245193
Datenquelle: Benelux Katalog - ULB Münster ; Originalkatalog
Powered by: ULB Münster
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-4412995

Links:
Inhalt:
VOORWOORD 11 Inleiding 13 Over armenzorg, armen en armoede 18 Armenzorg 19 Armen 21 Armoede 23 Verwachtingen 28 DEEL A -ARMENZORG 31 D e st a d G r o n in g e n o m st r e e k s 1594 33 1 A r m e n z o r g in d e st a d G r o n in g e n v ö ö r 1594 37 D e eerste Groninger gasthuizen 37 ZORG VOOR LEPROZEN EN ‘ARME HUISZITTEN’ 39 VERDERE STICHTINGEN IN DE VIJFTIENDE EN ZESTIENDE EEUW 40 2 De ARMENZORG SINDS 1594 42 Inleiding 42 Modellen van armenzorg 42 De verhouding overheid-kerk met betrekking tot de armenzorg 45 Maatregelen van het stadsbestuur en de gereformeerde diaconie tegen BEDELARIJ 46 De ‘sociale kaart’ van Groningen 50 3 D e g e r e f o r m e e r d e d ia c o n ie EN daaraan g e l ie e r d e in r ic h t in g e n 52 Inleiding 52 D e GEREFORMEERDE DIACONIE - ONTSTAAN, OPBOUW EN TERRITORIUM 52 D e TAKEN VAN DE DIAKENEN 55 D e sociale positie van de diakenen 58 D e DESIDERATA VAN DE DIAKENEN - ZEVENTIENDE EEUW 59 DE DESIDERATA VAN DE DIAKENEN - ACHTTIENDE EEUW 61 D e verschotteNProblematiek 63 D e tijdsfactor 67 D e diaconiedienaren 68 4 D e f in a n c ie r in g van d e a r m e n z o r g 74 Inleiding 74 D e financiele administratie van de gereformeerde diaconie 76 Armenbelastingen 85 5 M e t h o d e n van a r m e n z o r g 87 Inleiding 87 Bedelingspolitiek 87 T OELATINGSBELEID 89 D e administratie van de bedeelden 95 M onstering 96 AäRD EN HOOGTE VAN DE UITKERINGEN 98 ‘HET WEKELIJKS BROOD’ - (DIACONIEBROOD) 102 UITKERINGEN IN GELD 106 Extra’s naast de reguliere bedeling 107 Begrafenis 109 D e duur van de bedeling 110 Rendem entsprincipe 110 Bedeling als tu ch tm id d el 112 CONTROLE, FRAUDE EN FRAUD EB ESTRIjDING 118 UITKERINGEN VAN ANDERE DIACONIEEN 123 6 D iACONIEEN EN ZORGINSTELLINGEN VAN DE ANDERE DENOMINATES 125 Inleiding 125 W aALSE ARMENZORG 126 KaTHOLIEKE ARMENZORG 128 D o opsg ezin de arm enzorg 133 Lutherse arm enzorg 1 34 J OODSE arm enzorg 141 Besluit 143 7 ZORG VOOR SPECIALE CATEGORIEEN 144 Inleiding 144 (W ees) rinderen 144 O nderwijs 160 UlTB OED ELIN G 174 ZORG VOOR VOLWASSENEN 175 ZORG VOOR SOLDATENGEZINNEN 191 ZORG VOOR BEJAARDEN 2 0 6 ZORG VOOR ZIEREN 2 1 8 8 H e t ‘c r is is m a n a g e m e n t ’ v a n d e a r m e n z o r g 2 3 3 MOTIEVEN EN ALTERNATIEVEN VOOR ARMENZORG 2 4 0 DEEL B-ARMEN 2 4 7 1 O m v a n g 2 4 9 In leid ing 2 4 9 POTENTIELE ARMEN 2 5 0 D e groep ‘arm en ’ als geheel 251 H erkomst 2 5 2 2 D e g e r e f o r m e e r d e a r m e n e n b e d e e l d e n 2 5 8 Inleiding 2 5 8 Aantallen gereform eerde bedeelden 2 5 8 Samenstelling van de groep gereform eerde bedeelden 2 6 3 G ezinssamenstelling 2 6 4 LeEFTIJDSOPBOUW EN CATEGORIEEN 2 6 7 G ez o n d h eid 2 6 9 Armenstraten en -wijKEN in G ro n in g en 2 7 3 Bezittin g en 2 7 8 3 A n d e r e g e z in d t e n 284 Inleiding 284 DOOPSGEZINDE ARMEN EN ONVERMOGENDEN 283 KaTHOLIEKE ARMEN EN BEDEELDEN 2 8 6 LUTHERSE ARMEN EN BEDEELDEN 289 W aalse en Franse armen en bedeelden 291 JOODSE ARMEN EN BEDEELDEN 292 4 W erk e n bero ep 294 Inleiding 2 9 4 Beroepen MET RISICO 297 SOLDATEN: EEN SPECIALE BEROEPSGROEP 298 5 W erk g erela teerd e v o o r z ie n in g e n 3 0 4 G ilden 3 0 4 Een onderling weduwefonds van ambtenaren 307 Predikantenpensioenen en het netwerk van diakenen en diakendienaren 308 P e n s io e n e n e n lijfren tes 309 6 O n d e r l in g e z o r g en ze l fh u l p 313 Inleiding 313 O nderlinge hulp - familie, buren, vrienden en kennissen 314 ‘Z elfhulp’ 3 1 6 Verpanding 3 1 7 Leningen en schulden 319 M igratie 320 7 A r m e n c u l t u u r 323 Inleiding 323 Bedelarij 323 Prostitutie 327 Verlating, te vondeling leggen, kinderm oord 3 3 0 ‘Kleine criminaliteit’ (diefstal, list en bedrog, smokkelarij) 335 O proer 3 3 7 8 Rea c h es VANUIT DE MAATSCHAPPIJ OP ARMEN 344 Stigmatisering 344 Segregatie 347 O nvolledige gezinnen en randgroepen 353 9 DRIJFVEREN VOOR DE AANVAARDING VAN ARMENZORG 354 Inleiding 354 In DE EIGEN STAND BLIJVEN 355 DE REACTIES VAN DE ARMEN 357 DEEL C - ARMOEDE 361 1 H et begrip ‘a rm o ed e’ 363 Inleiding 363 D e subjectiviteit van het begrip ‘armoede’ 363 2 OORZAKEN VAN ARMOEDE 366 Inleiding 366 C risisjaren en -perioden 367 OORZAKEN OP MESO- EN MACRONIVEAU 368 SEIZOENSFLUCTUATIES IN SECTOREN VAN DE ECONOMIE 369 STRUCTUURVERANDERINGEN EN HERSTRUCTURERINGSPROCESSEN IN DE ECONOMIE 370 C ulture of poverty 373 Extreme omstandigheden bij klimaat, flora en fauna, natuurrampen 376 EpidemieEn 380 O orlogen 383 D uurte van voedsel op korte termijn - ‘duurtejaren’ 389 O orzaken op microniveau 394 H et wegvallen van leden van de huishouding 395 D e gezinscyclus 397 G ebrek aan ‘kapitaal’ 399 Incidentele oorzaken van armoede 399 B e s l u it 401 N o t e n 4 1 0 L i js t v a n a f k o r t in g e n 471 L l]ST VAN TABELLEN EN GRAFIEKEN 4 7 2 V e r a n t w o o r d in g a f b e e l d in g e n 4 7 4 L i js t van B ijU G E N 4 7 6 *» G e RAADPLEEGDE BRONNEN EN LITERATUUR 5 3 4 A r c h iv a l ia 5 3 4 L it e r a t u u r 5 3 7 R e g is t e r o p p e r s o o n s n a m e n 5 4 9 R e g is t e r o p g e o g r a f is c h e n a m e n 558